Hình ảnh thi công tường hoa giả.

Hình ảnh báo chí.