50 cây hoa được bó gọn chuẩn bị xếp lên 2 xe tải lớn

Sau khi tới nơi và sắp xếp vào vị trí